Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Antilliaanse Grillhouse

Artikel 1. Definities

 1. Antilliaanse Grillhouse is een V.O.F. die zich ten doel stelt het maken en bezorgen van maaltijden en hapjes, in de vorm van een bezorg- en cateringservice.
 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Klant’ verstaan: de natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet handelend ten uitvoering van zijn beroep of bedrijf, die gebruikt maakt van de Diensten van Antilliaanse Grillhouse.
 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen Antilliaanse Grillhouse en Klant, een en ander in meest ruime zin.
 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door Antilliaanse Grillhouse en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door Antilliaanse Grillhouse ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.
 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de Website antilliaansegrillhouse.nl.

Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Klant en Antilliaanse Grillhouse gesloten Overeenkomsten waarbij Antilliaanse Grillhouse Diensten aanbiedt of producten levert.
 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Antilliaanse Grillhouse overeengekomen.
 3. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.
 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.

Artikel 3. De Overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
 2. De Klant kan enkel via de website www.antilliaansegrillhouse.nl, of, wanneer aangeboden, via Thuisbezorgd of een andere derde website een bestelling plaatsen. Deze bestelling zal vervolgens verwerkt worden en door Antilliaanse Grillhouse uitgevoerd worden. De Overeenkomst komt tot stand middels het plaatsen van een bestelling.
 3. De Klant kan ook een bestelling doen betreffende de door Antilliaanse Grillhouse aangeboden cateringservice. Hiervoor kan telefonisch of via e-mail contact worden opgenomen met Antilliaanse Grillhouse. Antilliaanse Grillhouse zal met Klant overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een opdrachtbevestiging via e-mail.
 1. Als Antilliaanse Grillhouse een bevestiging naar Klant stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Antilliaanse Grillhouse kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 2. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Antilliaanse Grillhouse dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Antilliaanse Grillhouse deze schriftelijk bevestigt.
 3. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Antilliaanse Grillhouse.
 4. Er kan enkel tot overeenkomst worden overgegaan bij een minimale bestelling van €15,-.

Artikel 4. Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Antilliaanse Grillhouse zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.
 2. Antilliaanse Grillhouse heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. Bij het inschakelen van derden zal Antilliaanse Grillhouse de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Klant redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Klant overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Klant, en zullen door Antilliaanse Grillhouse worden doorbelast aan Klant.
 4. De Klant draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Antilliaanse Grillhouse aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Antilliaanse Grillhouse worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Antilliaanse Grillhouse zijn verstrekt, heeft Antilliaanse Grillhouse het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Klant in rekening te brengen.
 5. De Klant draagt er zorg voor dat Antilliaanse Grillhouse zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.
 6. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Klant Antilliaanse Grillhouse hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Antilliaanse Grillhouse dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst

 1. Wanneer er een bestelling is geplaatst kunnen er alleen wijzigingen worden aangebracht in het overeengekomene voor zover Antilliaanse Grillhouse nog niet aangevangen is met het bereiden van de bestelling en rekening houdende met de specifiek voor de bestelling ingekochte producten.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Antilliaanse Grillhouse en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.
 3. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd bij een langer lopende overeenkomst binnen de cateringservice, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.
 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Antilliaanse Grillhouse op en is voor de Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.
 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Antilliaanse Grillhouse en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Artikel 6. Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Antilliaanse Grillhouse is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Antilliaanse Grillhouse goede grond heeft te vrezen dat de Klant in die verplichtingen zal tekortschieten.
 2. Voorts is Antilliaanse Grillhouse bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.
 3. Indien de Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Antilliaanse Grillhouse gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Klant, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

Artikel 7. Annulering

 1. De bestelling van de gerechten en hapjes bereidt door Antilliaanse Grillhouse zullen bederven binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Vanwege de aard van de bestelling kan deze daarom niet geannuleerd worden.

Artikel 8. Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte of op de website zijn in euro’s en inclusief BTW, tenzij anders vermeld.
 2. Antilliaanse Grillhouse heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.
 3. Betaling geschiedt via iDeal, pin of contant bij levering van de bestelling.
 4. Voor bestellingen vraagt Antilliaanse Grillhouse €2,50 bezorgkosten wanneer de bestelling minder dan €50 bedraagt.
 5. Alle facturen, buiten bestellingen voor maaltijdservice, dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.
 6. De Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Antilliaanse Grillhouse mede te delen.
 7. Indien de Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 8. Indien Antilliaanse Grillhouse besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform de alsdan geldende regelgeving dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

Artikel 9. Verzending en bezorging

 1. Indien een bestelling beschadigd wordt ontvangen, wordt er gezocht naar een passende oplossing in gezamenlijk overleg.
 2. Antilliaanse Grillhouse bepaalt zelf de wijze van transport en verpakking. Antilliaanse Grillhouse kan ervoor kiezen om de Producten persoonlijk te bezorgen, maar kan ook kiezen voor bezorging via Thuisbezorgd of een andere derde website.
 3. De levertermijn van Antilliaanse Grillhouse is afhankelijk van de bestelling. Antilliaanse Grillhouse streeft te allen tijde naar een spoedige levering. Er kan wegens omstandigheden afgeweken worden van de afgesproken tijd. Deze dient slechts als richtlijn.
 4. Indien de Klant een valse bestelling plaatst (bijvoorbeeld door niet te betalen, niet aanwezig te zijn op de bezorglocatie of foutieve contactgegevens doorgeeft) of anderszins zijn plichten die voortvloeien uit de Overeenkomst niet nakomt, dan kan Antilliaanse Grillhouse besluiten om toekomstige Bestellingen van de betreffende Klant te weigeren.
 5. Wanneer bij bezorging Klant niet aanwezig is om het eten in ontvangst te nemen, kunnen er alsnog kosten in rekening worden gebracht. De maaltijden worden dan namelijk in retour genomen. In verband met de voedselveiligheid worden deze maaltijden vervolgens vernietigd.
 6. Antilliaanse Grillhouse bezorgt alleen in Lelystad, tenzij anders nadrukkelijk, schriftelijk is overeengekomen met klant tegen een redelijke vergoeding.

Artikel 10. Retournering

 1. De bestelling van de gerechten en hapjes bereidt door Antilliaanse Grillhouse zullen bederven binnen de wettelijke bedenktermijn van 14 dagen. Vanwege de aard van de bestelling kan daarom een maatwerkbestelling niet geretourneerd worden.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

 1. De Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Antilliaanse Grillhouse is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.
 2. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Antilliaanse Grillhouse nooit aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de genoemde levertermijn op de Website, in de bevestigingsmail of elders. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Producten te annuleren, of de ontvangst of betaling van de Producten te weigeren, noch is Antilliaanse Grillhouse enige vergoeding verschuldigd jegens Klant.
 3. Antilliaanse Grillhouse is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Antilliaanse Grillhouse, verleent de Klant de bevoegdheid aan Antilliaanse Grillhouse om, als een Antilliaanse Grillhouse ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Klant te aanvaarden. 
 4. Antilliaanse Grillhouse is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.
 5. Antilliaanse Grillhouse is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.
 6. Indien Antilliaanse Grillhouse aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Antilliaanse Grillhouse met betrekking tot haar Diensten. Antilliaanse Grillhouse is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.
 7. De aansprakelijkheid van Antilliaanse Grillhouse is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Antilliaanse Grillhouse niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.

Artikel 12. Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Antilliaanse Grillhouse, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.
 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Antilliaanse Grillhouse zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Antilliaanse Grillhouse, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.
 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.
 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal Antilliaanse Grillhouse overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Antilliaanse Grillhouse heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Artikel 13. Garantie

 1. Antilliaanse Grillhouse biedt geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot de inhoud of de beschikbaarheid van de Diensten.
 2. Het in de algemene voorwaarden bepaalde ter zake van garantie, laat onverlet de garantieaanspraken van Klant uit hoofde van de wet.

Artikel 14. Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Antilliaanse Grillhouse kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.
 2. Antilliaanse Grillhouse draagt er zorg voor dat alle verwerkingen van persoonsgegevens van Klant conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn. Dit houdt onder andere in dat Antilliaanse Grillhouse enkel persoonsgegevens verzameld op grond van een van de toegestane rechtsgronden en dat Klant te allen tijde een verzoek kan indienen bij Antilliaanse Grillhouse tot verwijdering van zijn persoonsgegevens.

Artikel 15. Intellectueel eigendom

 1. Antilliaanse Grillhouse behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet. Hieronder valt onder andere de teksten op de website en de foto’s op de website van het eten.
 2. Antilliaanse Grillhouse van gegevens. Klant zal Antilliaanse Grillhouse vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

Artikel 16. Klachtenregeling

 1. Indien Klant een klacht heeft dient Klant dit schriftelijk te zenden of telefonisch te melden via de contactgegevens zoals vermeld op de Website antilliaansegrillhouse.nl.

Artikel 17. Identiteit van Antilliaanse Grillhouse

 1. Antilliaanse Grillhouse is bij de KvK geregistreerd onder nummer 75669439 en draagt btw-identificatienummer 860357326. Antilliaanse Grillhouse is gevestigd aan Schutweg 46 P9, 8243 PC te Lelystad.
 2. Antilliaanse Grillhouse is per e-mail te bereiken via info@antilliaansegrillhouse.nl of middels de Website antilliaansegrillhouse.nl en telefonisch op 0682381118.

Artikel 18. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Antilliaanse Grillhouse en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die tussen Antilliaanse Grillhouse en Klant mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rechtbank Midden-Nederland, Lelystad of door de bevoegde rechter van het Arrondissement van de woonplaats van Klant.